ACTIVUM :: LOGO

Slovníček výrazů užívaných v pojišťovnictví

Dovolili jsme si pro vás připravit malý slovníček výrazů užívaných v pojišťovnictví. Určitě se nám nepodařilo zachytit a vysvětlit všechny užívané výrazy, ale zcela určitě v případě vašeho konkrétního dotazu vám poskytneme srozumitelné vysvětlení.

Agentura útvar zřízený k jednání či zastupování
Akceptace přijetí návrhu, např. pojistné smlouvy
Amortizace postupné snižování hodnoty věci pro její opotřebení
Běžné pojistné pojistné, které se platí za dohodnutá pojistná období, např. rok, pololetí, dohoda o počátku a délce pojistných období je podstatnou součástí pojistné smlouvy
Bonifikace zvýhodnění účastníka pojištění
Bonus v pojišťovnictví termín užívaný pro zvýhodnění účastníka pojištění, které je mu poskytováno formou slevy na pojistném
Cena hodnota věci vyjádřená finančně
nová cena, kterou je pořizovací cena nové věci
časová cena, kterou je nová cena věci snížená o částku odpovídající stupni opotřebení, nebo jiného znehodnocení
modifikovaná cena, kterou je pořizovací cena věci vedená v účetnictví, upravená dohodnutým způsobem
jiná cena, dohodnutá v pojistné smlouvě
pořizovací cena nové věci je cena, za kterou je možno pořídit novou věc v den sjednání pojištění nebo v den pojistné události
Cenina tiskovina představující finanční hodnotu, která je na ni vyznačena ( např. kolky, známky, losy apod. )
Cennost peníze, ceniny, drahé kovy
Disponent funkce užívaná pro pracovní a platové zařazení pracovníka, ve většině pojišťoven osoba ověřená rozhodováním v daném odvětví či riziku
Dlužné pojistné nezaplacené částky pojistného, jejichž splatnost již nastala
Doba vzniku pojistné události je okamžik, v němž k pojistné události došlo, tedy kdy nastala skutečnost, se kterou je spojen vznik povinnosti pojišťovny plnit
Doba trvání pojištění je doba, na kterou bylo pojištění sjednáno
Expert znalec v určitém oboru
Jednorázové plnění je termín pro plnění, které není rozloženo na splátky
pojistné je placeno najednou za celou dobu pojištění
Likvidace škody vyhotovení všech podkladů pro správné plnění pojišťovny
Malus v pojišťovnictví termín pro znevýhodnění účastníka, který zaviněně zvyšuje rizikovost
Nahodilá událost je taková událost, o které se odůvodněně předpokládá, že může v době trvání pojištění nastat, neví se však kdy nastane, nebo zda vůbec nastane
Nestálec termín užívaný ve vztahu "účet nestálců", tj. účet, na kterém se vedou neumístěné platby, pojišťovna nemůže dohledat za co ji bylo pojistné zaplaceno
Počátek pojištění vzniká prvním dnem po uzavření pojistné smlouvy, pokud nebylo účastníky dohodnuto, že vznikne již uzavřením pojistné smlouvy nebo později
Podpojištění pojištění, u něhož byl základ pro výpočet pojistného podle údajů subjektu, který sjednal smlouvu, podhodnocen, tj. uveden nižší hodnotou, než odpovídá skutečnosti
Pojištěný je ten, na jehož majetek, zdraví nebo na jehož odpovědnost za škody se pojištění vztahuje
Pojištění na pojistná suma je po dohodě obou smluvních stran vědomě snížena pod
Prvé riziko pojistnou hodnotu pojišťované věci, nebo souboru věcí. Pojistná suma je horní hranicí plnění za jednu a všechny pojistné události vzniklé v průběhu jednoho pojistného roku
Pojistník je ten, kdo uzavřel s pojistitelem pojistnou smlouvu a je povinen platit pojistné
Pojistná událost je nahodilá událost, se kterou je spojen vznik povinnosti pojišťovny plnit
Pojistné úplata za poskytování pojišťovacích služeb
Pojistné podmínky v širším smyslu předpisem stanovené nebo smluvně dohodnuté podmínky obsahující bližší úpravu pojištění
Pojistný rok je doba, která začíná dnem uvedeným v pojistné smlouvě jako počátek pojištění a končí uplynutím jednoho roku
Prekluze zánik práv
Proráta systém výpočtu pojistného - pojistné za část pojistného období
( ráta = splátka na dluh )
Příslušenstvím jsou věci, které patří vlastníku věci hlavní a jsou jím určeny k tomu, věci aby se s hlavní věcí trvale užívaly
PU pracovní zkratka pro pojistnou(é) událost(i)
Regres postih
Restant výraz pro označení počtu dosud nevyřízených spisů likvidací pojistných událostí
Soubor tvoří věci, které, pro účel pojištění, jsou takové povahy, jaká byla dohodnuta pro vymezení souboru
Součást věci vše, co k ní patří a nemůže být odděleno, aniž by se tím věc znehodnotila
Spoluúčast je smluvně nebo právním předpisem založená povinnost pojištěného subjektu nést ze svého určitý podíl na plnění, na něž mu vzniklo právo z pojistné události
Storno zrušení
Šomáž pojištění následných škod
Taxace kontrola uzavřených pojistných smluv, příp. technické výpočty a oceňování rizik
Vinkulace omezení dispozic s vkladem nebo pohledávkou
Vznikař slangový výraz pro odborníka na vznik pojištění z pojistně technického hlediska
Zajištění v pojišťovnictví rozvržení rizika plnění u enormních závazků
(stručně:pojištění pojišťovny ... )
Zákonné pojištění vzniká nikoliv jako projev dvoustranné vůle pojistnou smlouvu uzavřít, ale na základě skutečnosti uvedené v právním předpise
Získatel ten, kdo jménem pojišťovny navrhl uzavření smlouvy o pojištění
A C T I V U M, s.r.o., Psárská 1347/1, 140 00 Praha 4 - Michle, tel/fax: 271 740 650-1