Dokumenty a směrnice

Dokumenty a směrnice

Základní informace k internímu oznamovacímu systému

V souvislosti se zákonem č. 171/2023 Sb., o ochraně oznamovatelů (dále "ZOO"), který mj. stanovuje pravidla podávání, přijímání a vyřizování oznámení o možném protiprávním jednání ve společnosti prostřednictvím vnitřního oznamovacího systému společnosti a vnějších oznamovacích systémů a práva a povinnosti oznamovatelů možného protiprávního jednání, Společnost ACTIVUM s.r.o., se sídlem Psárská 1347/1, Michle, 141 00 Praha 4, IČ: 27179591 (dále jen "Společnost") sděluje ve smyslu § 9 odst. 2 pís. b) následující základní informace:

Oznámení ve smyslu ZOO je možné podat prostřednictvím

a) interního oznamovacího systému tzv. příslušné osobě, jíž byla jmenována zaměstnankyně Společnosti Daniela Šafrová (dále jen "Příslušná osoba"), a to písemně na adresu: ACTIVUM s.r.o., Psárská 1347/1, Michle, 141 00 Praha 4 – k rukám Daniely Šafrové, elektronicky na e-mailovou adresu: daniela.doubkova@activum.cz, ústně telefonicky nebo hlasovou zprávou na tel. číslo: 602 875 651, nebo též osobně Příslušné osobě, pokud o to oznamovatel požádá. V případě žádosti oznamovatele o osobní schůzku je Příslušná osoba povinna přijmout oznamovatele co nejdříve, nejpozději však ve lhůtě 14 dní od přijetí žádosti.

nebo

b) externího oznamovacího systému vedeného Ministerstvem spravedlnosti, přičemž konkrétní kontaktní údaje na pověřeného zaměstnance určeného Ministerstvem spravedlnosti lze nalézt na internetových stránkách Ministerstva spravedlnosti:

https://oznamovatel.justice.cz/chci-podat-oznameni/

Společnost přijímá oznámení prostřednictvím svého interního oznamovacího systému specifikovaného výše pod pís. a) od fyzických osob, které byť zprostředkovaně, vykonávaly nebo vykonávají práci nebo jinou obdobnou činnost pro Společnost, přičemž za takovou práci či obdobnou činnost považuje:

a) závislá práce vykonávaná v základním pracovněprávním vztahu,

b) služba,

c) činnost vázaného zástupce a doplňkového pojišťovacího zprostředkovatele Společnosti (pokud je fyzickou osobou),

d) činnost pracovníka (zaměstnance, člena statutárního orgánu) vázaného zástupce nebo doplňkového pojišťovacího zprostředkovatele Společnosti,

e) výkon práv spojených s účastí ve Společnosti,

f) výkon funkce člena orgánu Společnosti,

g) činnost Společnosti delegovaná na třetí osobu nebo činnost spočívající v poskytování dodávky, služby, stavební práce nebo jiného obdobné plnění Společnosti, na základě smlouvy poskytuje,

h) dobrovolnická činnost, nebo

i) odborná praxe, stáž.

Prací nebo jinou obdobnou činností se pro účely tohoto zákona rozumí i ucházení se o práci nebo jinou obdobnou činnost uvedenou pod písmeny a) – i).

Společnost nevylučuje přijímání oznámení od osoby, která pro ni nevykonává práci nebo jinou obdobnou činnost podle ust. § 2 odst. 3 písm. a), b), h) nebo i) ZOO

Podrobnější informace k internímu oznamovacímu systému Společnosti jsou obsaženy v interním předpisu Společnosti č. 1/2023, který je dostupný v interním systému Společnosti, nebo v listinné podobě v sídle Společnosti.

Ochrana oznamovatelů 

ev. č. 1/2023 

Společnost: ACTIVUM s.r.o.

IČO: 27179591

Sídlo: Psárská 1347/1, Michle, 141 00 Praha 4

Účinnost: od 1.8.2023

Schválil: David Voska, jednatel

Na vědomí: všichni Pracovníci

I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1. Předmětem tohoto vnitřního předpisu je stanovení zásad ochrany oznamovatelů ve Společnosti ACTIVUM s.r.o., se sídlem Psárská 1347/1, Michle, 141 00 Praha 4, IČ: 27179591 (dále jen "Společnost"), zejména tedy nastavení interního informačního systému, stanovení zásad jeho fungování, včetně zakotvení zásad práv oznamovatelů či postavení a práva a povinnosti tzv. příslušné osoby.

2. Cílem tohoto vnitřního předpisu je zajištění souladu pravidel Společnosti pro ochranu oznamovatelů s obecně závaznými právními předpisy, zejména zákonem č. 171/2023 Sb., o ochraně oznamovatelů (dále též "ZOO").

3. Pracovní pokyn je určen jednatelům, zaměstnancům Společnosti, Vázaným zástupcům, doplňkovým pojišťovacím zprostředkovatelům a jejich pracovníkům, třetím osobám, na které byla delegována určitá činnost Společnosti (fyzické osoby), pracovníkům třetí osoby, na kterou byla delegována určitá činnost Společnosti a dalším osobám, které jsou oprávněné podat Oznámení.

II. OZNAMOVATEL

1. Oznámení podle tohoto interního předpisu je oprávněna učinit každá fyzická osoba, která byť zprostředkovaně, vykonávala nebo vykonává práci nebo jinou obdobnou činnost pro Společnost, přičemž ve smyslu tohoto interního předpisu se za takovou práci či obdobnou činnost považuje:

a) závislá práce vykonávaná v základním pracovněprávním vztahu,

b) služba,

c) činnost vázaného zástupce a doplňkového pojišťovacího zprostředkovatele Společnosti (pokud je fyzickou osobou),

d) činnost pracovníka (zaměstnance, člena statutárního orgánu) vázaného zástupce nebo doplňkového pojišťovacího zprostředkovatele Společnosti,

e) výkon práv spojených s účastí ve Společnosti,

f) výkon funkce člena orgánu Společnosti,

g) činnost Společnosti delegovaná na třetí osobu nebo činnost spočívající v poskytování dodávky, služby, stavební práce nebo jiného obdobné plnění Společnosti, na základě smlouvy poskytuje,

h) dobrovolnická činnost, nebo

i) odborná praxe, stáž.

2. Prací nebo jinou obdobnou činností se pro účely tohoto zákona rozumí i ucházení se o práci nebo jinou obdobnou činnost uvedenou pod písmeny a) – i).

3. Společnost nevylučuje přijímání oznámení od osoby, která pro ni nevykonává práci nebo jinou obdobnou činnost podle ust. § 2 odst. 3 písm. a), b), h) nebo i) ZOO

III. NÁLEŽITOSTI OZNÁMENÍ

1. Tento interní předpis se vztahuje na oznámení obsahující informace o možném protiprávním jednání, k němuž došlo nebo má dojít ve Společnosti, nebo u osoby, se kterou oznamovatel byl nebo je v kontaktu v souvislosti s výkonem zaměstnání nebo jiné obdobné činnosti ve Společnosti a které

 • má znaky trestného činu,
 • má znaky přestupku, za který zákon stanoví sazbu pokuty s horní hranicí alespoň 100 000 Kč,
 • porušuje ZOO, nebo
 • porušuje jiný právní předpis nebo předpis Evropské unie v oblasti

 • finančních služeb, povinného auditu a jiných ověřovacích služeb, finančních produktů a finančních trhů,
 • daně z příjmů právnických osob,
 • předcházení legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu,
 • ochrany spotřebitele,
 • souladu s požadavky na výrobky včetně jejich bezpečnosti,
 • bezpečnosti dopravy, přepravy a provozu na pozemních komunikacích,
 • ochrany životního prostředí,
 • bezpečnosti potravin a krmiv a ochrany zvířat a jejich zdraví,
 • radiační ochrany a jaderné bezpečnosti,
 • hospodářské soutěže, veřejných dražeb a zadávání veřejných zakázek,
 • ochrany vnitřního pořádku a bezpečnosti, života a zdraví,
 • ochrany osobních údajů, soukromí a bezpečnosti sítí elektronických komunikací a informačních systémů,
 • ochrany finančních zájmů Evropské unie, nebo
 • fungování vnitřního trhu včetně ochrany hospodářské soutěže a státní podpory podle práva Evropské unie.

2. Aby oznámení podléhalo režimu ZOO a bylo řešeno dle tohoto interního předpisu musí kromě vylíčení rozhodných skutečností nasvědčujících oznamovanému protiprávnímu jednání obsahovat údaje o jménu, příjmení a datu narození oznamovatele, nebo jiné údaje, z nichž je možné dovodit totožnost oznamovatele. Oznámení nemusí obsahovat údaje podle věty první, pokud bylo podáno osobou, jejíž totožnost je Příslušné osobě známa. Jedná-li se o oznámení, které neobsahuje údaje o jménu, příjmení a datu narození oznamovatele, nebo jiné údaje, z nichž je možné dovodit totožnost oznamovatele, náleží oznamovateli a osobám uvedeným v § 4 odst. 2 písm. a) až h) ZOO ochrana od okamžiku, kdy jejich totožnost vyjde najevo tomu, kdo je může vystavit odvetnému opatření.

IV. ZPŮSOB PODÁNÍ OZNÁMENÍ

Oznámení je možné podat prostřednictvím

a) interního oznamovacího systému tzv. příslušné osobě, jíž byla jmenována zaměstnankyně Společnosti Daniela Šafrová (dále jen "Příslušná osoba"), a to písemně na adresu: ACTIVUM s.r.o., Psárská 1347/1, Michle, 141 00 Praha 4 – k rukám Daniely Šafrové, elektronicky na e-mailovou adresu: daniela.doubkova@activum.cz, ústně telefonicky nebo hlasovou zprávou na tel. číslo: 602 875 651, nebo též osobně Příslušné osobě, pokud o to oznamovatel požádá. V případě žádosti oznamovatele o osobní schůzku je Příslušná osoba povinna přijmout oznamovatele co nejdříve, nejpozději však ve lhůtě 14 dní od přijetí žádosti.

nebo

b) externího oznamovacího systému vedeného Ministerstvem spravedlnosti, přičemž konkrétní kontaktní údaje na pověřeného zaměstnance určeného Ministerstvem spravedlnosti lze nalézt na internetových stránkách Ministerstva spravedlnosti:

https://oznamovatel.justice.cz/chci-podat-oznameni/

V. POSTUP PO PODÁNÍ OZNÁMENÍ

a) O ústním oznámení pořídí Příslušná osoba jeho zvukovou nahrávku nebo záznam, který věrně zachycuje podstatu ústního oznámení. Zvukovou nahrávku ústního oznámení lze pořídit pouze se souhlasem oznamovatele. Příslušná osoba umožní oznamovateli, aby se k záznamu nebo přepisu zvukové nahrávky, byl-li pořízen, vyjádřil; vyjádření oznamovatele se k záznamu nebo přepisu přiloží.

b) Příslušná osoba bezodkladně písemně vyrozumí oznamovatele o přijetí oznámení, nejdéle však do 7 dnů ode dne přijetí oznámení. Věta první se nepoužije, jestliže je zřejmé, že by takovým postupem byla prozrazena totožnost oznamovatele třetí osobě anebo jestliže o to oznamovatel požádal. Pokud oznámení neobsahuje všechny potřebné informace či údaje, vyzve příslušná osoba oznamovatele k jejich doplnění.

c) Příslušná osoba posoudí důvodnost informací uvedených v oznámení a písemně vyrozumí oznamovatele o výsledcích posouzení do 30 dnů ode dne přijetí oznámení. V případech skutkově nebo právně složitých lze tuto lhůtu prodloužit až o 30 dnů, nejvýše však dvakrát. O prodloužení lhůty a důvodech pro její prodloužení je Příslušná osoba povinna oznamovatele písemně vyrozumět před jejím uplynutím. Věta druhá předchozího odstavce se použije obdobně.

d) Zjistí-li Příslušná osoba při posuzování důvodnosti oznámení, že nejde o oznámení podle Čl. II. tohoto předpisu, bez zbytečného odkladu o tom písemně vyrozumí oznamovatele.

e) Je-li oznámení vyhodnoceno jako důvodné, Příslušná osoba Společnosti navrhne opatření k předejití nebo nápravě protiprávního stavu, ledaže by tímto postupem mohlo dojít k prozrazení totožnosti oznamovatele nebo osoby podle § 4 odst. 2 pís. a) až h) ZOO. Nepřijme-li Společnost opatření navržené Příslušnou osobou, přijme k předejití nebo nápravě protiprávního stavu jiné vhodné opatření. O přijatém opatření Společnost neprodleně vyrozumí Příslušnou osobu, která o něm bez zbytečného odkladu písemně vyrozumí oznamovatele. Věta druhá odstavce b) se použije obdobně.

f) Není-li oznámení vyhodnoceno jako důvodné, Příslušná osoba bez zbytečného odkladu písemně vyrozumí oznamovatele o tom, že na základě skutečností uvedených v oznámení a z okolností, které jí jsou známy, neshledala podezření ze spáchání protiprávního jednání, nebo shledala, že oznámení se zakládá na nepravdivých informacích, a poučí oznamovatele o právu podat oznámení u orgánu veřejné moci.

Je třeba zdůraznit, že na všechny osoby, a to včetně Příslušné osoby a oznamovatelů, se rovněž vztahuje povinnost oznamovat trestné činy vyjmenované v § 368 odst. 1 zákona č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, státnímu zástupci nebo policejnímu orgánu.

VI. ZÁSADY OCHRANY OZNAMOVATELŮ A DALŠÍCH OSOB

1. Společnost především nesmí umožnit, aby:

 • oznamovatel,
 • osoby uvedené v § 4 odst. 2 písm. a) až h) ZOO, mezi něž patří zejména osoba, která poskytla pomoc při zjišťování informací, které jsou obsahem oznámení, podání oznámení nebo posouzení jeho důvodnosti, osoba, která je ve vztahu k oznamovateli osobou blízkou, atd.,
 • veškeré osoby, které podaly oznámení orgánu veřejné moci příslušnému podle právního předpisu odlišného od ZOO či přímo použitelného předpisu Evropské unie,

byli vystaveni odvetnému opatření, přičemž ve smyslu ZOO a tohoto interního předpisu se za odvetné opatření považuje jednání nebo jeho opomenutí v souvislosti s prací nebo jinou obdobnou činností oznamovatele, které bylo vyvoláno učiněním oznámení a které shora uvedeným osobám může způsobit újmu; při splnění těchto podmínek je odvetným opatřením zejména

a) rozvázání pracovního poměru nebo neprodloužení pracovního poměru na dobu určitou,

b) zproštění výkonu služby, zařazení mimo výkon služby nebo skončení služebního poměru,

c) zrušení právního vztahu založeného dohodou o provedení práce nebo dohodou o pracovní činnosti,

d) odvolání z funkce, místa vedoucího zaměstnance nebo ze služebního místa představeného,

e) uložení kárného opatření nebo kázeňského trestu,

f) snížení mzdy, platu nebo odměny nebo nepřiznání osobního příplatku,

g) přeložení nebo převedení na jinou práci nebo na jiné služební místo,

h) služební hodnocení nebo pracovní posudek,

i) neumožnění odborného rozvoje,

j) změna pracovní nebo služební doby,

k) vyžadování lékařského posudku nebo pracovnělékařské prohlídky,

l) výpověď nebo odstoupení od smlouvy, nebo

m) zásah do práva na ochranu osobnosti.

2. Ten, kdo nesmí být vystaven odvetnému opatření, má právo na přiměřené zadostiučinění, byla-li mu odvetným opatřením způsobena nemajetková újma. K případnému vzdání se ochrany před odvetným opatřením se nepřihlíží.

3. Informace o totožnosti oznamovatele a případně dalších osob dle § 4 odst. 2 pís. a) – h) ZOO má primárně být známa jen Příslušné osobě, která je může poskytnout dalším osobám jen s písemným souhlasem tímto předpisem chráněných osob, ledaže by Příslušná osoba byla povinna tyto informace poskytnout příslušným orgánům veřejné moci podle jiného právního předpisu. I v takovém případě poskytnutí informací o totožnosti oznamovatele orgánu veřejné moci je však Příslušná osoba povinna předem oznamovatele vyrozumět, včetně důvodů, z jakých je povinna informace o totožnosti poskytnout, a umožnit oznamovateli se k poskytnutí informací vyjádřit.

4. Ochrana před odvetným opatřením nenáleží osobě, která učinila vědomě nepravdivé oznámení, tedy oznámení, které učinila, aniž měla oprávněné důvody se domnívat, že se zakládá na pravdivých informacích.

VII. PŘÍSLUŠNÁ OSOBA A JEJÍ PRÁVA A POVINNOSTI

Výkon funkce příslušné osoby je zásadním aspektem řádného a efektivního fungování interního oznamovacího systému ve smyslu ZOO, proto jsou předmětným zákonem a tímto předpisem stanoveny následující podmínky výkonu funkce příslušné osoby, čímž nejsou dotčeny povinnosti a práva Příslušné osoby uvedené dříve v tomto interním předpisu:

1. Příslušná osoba musí být vždy fyzická osoba, jež je bezúhonná, zletilá a plně svéprávná. Za bezúhonnou se přitom pro účely tohoto předpisu považuje osoba, jež nebyla pravomocně odsouzena pro úmyslný trestný čin, za který trestní zákoník stanoví trest odnětí svobody s horní hranicí trestní sazby více než 2 roky, nebo pro trestný čin spáchaný v souvislosti s výkonem práce nebo jiné obdobné činnosti, ledaže její odsouzení pro tyto trestné činy bylo zahlazeno nebo se na ni z jiného důvodu hledí, jako by nebyla odsouzena, nebo nebyla v posledních 5 letech pravomocně uznána vinnou z přestupku podle § 24 odst. 1 ZOO. Společnost je oprávněna požadovat po Příslušné osobě doložení bezúhonnosti výpisem z rejstříku trestů, který není starší než 3 měsíce. Pokud příslušná osoba přestane splňovat podmínky uvedené v první větě tohoto ustanovení, je o tom povinna bezodkladně informovat jednatele Společnosti.

2. Společnost garantuje, že Příslušná osoba byla poučena o jejích právech a povinnostech vyplývajících ze ZOO a tohoto interního předpisu, o čemž byl sepsán též písemný záznam.

3. Společnost zajišťuje řádné fungování interního oznamovacího systému, tak aby mohly být splněny požadavky ZOO a tohoto předpisu. Dohlíží tedy též na výkon funkce Příslušnou osobou, která je také povinna plnit pokyny Společnosti, pokud však tyto pokyny nemaří nebo neohrožují výkon její činnosti ve smyslu ZOO.

4. Příslušná osoba postupuje při výkonu své funkce podle ZOO a tohoto předpisu vždy nestranně a nesmí být za řádný výkon své činnosti jakkoliv postihována.

5. Příslušná osoba je povinna vést v elektronické podobě evidenci údajů o přijatých oznámeních, a to v rozsahu:

a) datum přijetí oznámení,

b) jméno, příjmení, datum narození a kontaktní adresa oznamovatele, nebo jiné údaje, z nichž je možné dovodit totožnost oznamovatele, jsou-li jí tyto údaje známy,

c) shrnutí obsahu oznámení a identifikace osoby, proti které oznámení směřovalo, je-li jí její totožnost známa,

d) datum ukončení posouzení důvodnosti oznámení Příslušnou osobou a jeho výsledek.

Dále je povinna uchovávat podaná oznámení prostřednictvím vnitřního oznamovacího systému a dokumenty související s oznámením po dobu 5 let ode dne přijetí oznámení, přičemž do předmětné evidence údajů a k dokumentům souvisejícím s oznámením má přístup v případě oznámení podaných prostřednictvím vnitřního oznamovacího systému pouze Příslušná osoba.

6. Příslušná osoba zachovává mlčenlivost o skutečnostech, o kterých se dozvěděla při výkonu své funkce příslušné osoby, a to i po ukončení výkonu této funkce, pokud právní předpis nestanoví jinak.

7. Příslušná osoba je povinna neposkytnout informace, jež by mohly ohrozit či zmařit účel podaného oznámení, přičemž tato povinnost se vztahuje též na další osoby, pokud by jakkoliv získaly přístup k oznámení či do evidence údajů o přijatých oznámeních uvedené v odst. 5 tohoto ustanovení.

8. Za účelem efektivního výkonu své funkce je Příslušná osoba oprávněna při posuzování oprávněnosti oznámení zejména

 • požadovat od osob vykonávajících pro Společnost práci či obdobnou činnost sdělení údajů a předložení nebo zpřístupnění listin, audiovizuálních a digitálních záznamů a jiných věcí, které mohou souviset s oznámením,
 • pořizovat si z předložených nebo zpřístupněných listin elektronické obrazy, výpisy, opisy nebo kopie a pořizovat si kopie předložených nebo zpřístupněných audiovizuálních a digitálních záznamů,
 • vstupovat do všech prostor Společnosti, které mohou souviset s oznámením;
 • vyžádat si zpracování písemného odborného stanoviska ke skutkovým a právním otázkám souvisejícím s oznámením;

čímž ovšem není dotčena povinnost zachovávat důvěrnost informací podle tohoto vnitřního předpisu.

9. Příslušná osoba předloží jednateli Společnosti nejpozději do 1. března následujícího kalendářního roku písemnou zprávu o své činnosti za uplynulý kalendářní rok. Nedojde-li takovým postupem k porušení důvěrnosti podle tohoto pracovního pokynu, ve zprávě uvede alespoň:

 • Přehled oznámení podaných prostřednictvím vnitřního oznamovacího systému;
 • Výsledek posouzení a vyřízení jednotlivých oznámení;
 • Přehled a stav doporučených a přijatých opatření v souvislosti s podanými oznámeními.

VIII. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

1. Na zpracování osobních údajů v souvislosti s oznámením se nevztahuje povinnost posouzení vlivu zpracování osobních údajů na ochranu osobních údajů. Osobní údaje se ve vztahu k oznámení zpracovávají na základě čl. 6 odst. 1 písm. c) GDPR. Zvláštní kategorie osobních údajů podle čl. 9 odst. 1 GDPR je možné ve vztahu k oznámení zpracovávat na základě čl. 9 odst. 2 písm. e), f) nebo g) GDPR.

2. Informační povinnost podle čl. 13 a 14 GDPR je třeba plnit za současného zachování důvěrnosti podle tohoto pracovního pokynu.

3. Výkon práva na přístup k osobním údajům podle čl. 15 GDPR lze subjektu údajů v souladu s čl. 23 GDPR umožnit pouze za předpokladu, že bude zachována důvěrnost totožnosti oznamovatele a dalších osob uvedených v oznámení.

4. Žádost o přístup k osobním údajům týkajícím se oznámení předá osoba pověřená výkonem agendy ochrany osobních údajů k vyřízení Příslušné osobě. Zjistí-li Příslušná osoba, že v souvislosti s Oznámením nejsou žádné údaje vedeny nebo, že se uplatní výjimka z povinnosti takovou informaci poskytnout, žádost bez dalšího odloží.

5. Povinnost oznámit porušení zabezpečení osobních údajů subjektu údajů se za současného zachování důvěrnosti podle tohoto pracovního pokynu vztahuje rovněž na Příslušnou osobu.

IX. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Tuto směrnici včetně jejích případných změn schvalují jednatelé Společnosti. Jednatelé Společnosti jsou povinni zajistit způsobem umožňujícím dálkový přístup (např. internetové stránky Společnosti) uveřejnění informace

a) o způsobech oznamování prostřednictvím vnitřního oznamovacího systému a ministerstvu

b) o označení Příslušné osoby, jejího telefonního čísla a adresy elektronické pošty nebo jiné adresy pro doručování oznámení.,

c) o tom, kdo je oprávněn podávat oznámení ve smyslu čl. II. tohoto předpisu.

2. Tato směrnice nabývá platnosti a účinnosti dnem 1.8.2023.

3. Jednatelé Společnosti provádí průběžnou kontrolu naplňování této směrnice a zajišťují průběžně její soulad s aktuálním zněním ZOO a jinými závaznými předpisy.

Řízení střetu zájmů

Pravidla řízení střetu zájmů

ev. č. 5/2019

Společnost: ACTIVUM s.r.o.

IČO: 27179591

Sídlo: Psárská 1347/1, Michle, 141 00 Praha 4

Účinnost: od 1.2.2019

Schválil: David Voska, jednatel

Na vědomí: uveřejněn na internetových stránkách Společnosti, tj. všem klientům a potencionálním klientům a všem Pracovníkům ve smyslu čl. I odst. 5 směrnice

I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1. Společností Activum s.r.o., se sídlem Psárská 1347/1, Michle, 141 00 Praha 4, IČ: 257840822 (dále jen "Společnost") jako samostatný zprostředkovatel pojištění ve smyslu zákona č. 170/2018 Sb., o distribuci pojištění a zajištění (dále jen "ZoDPZ") a ve smyslu příslušných úředních sdělení ČNB uplatňuje následující pravidla pro zjišťování a řízení střetu zájmů ve Společnosti (dále jen "Pravidla řízení střetu zájmů").

2. Tento vnitřní předpis obsahuje hlavní zásady a postupy při zjišťování a řízení střetu zájmů v rámci Společnosti, jakož i osob, které jsou se Společností majetkově nebo jinak propojeny, a to zejména pro identifikaci možných střetů zájmů, zamezení vzniku střetů zájmů a případné řízení vzniklých střetů zájmů.

3. Cílem Pravidel řízení střetu zájmůje, aby při poskytování zprostředkování pojištění Společností nedocházelo k poškozování zájmů zákazníků a potenciálních zákazníků Společnosti, případně třetích osob (např. spolupracujících finančních institucí, aj.).

4. Jednatel Společnosti ve spolupráci s osobou pověřenou výkonem compliance nejméně jednou ročně přezkoumává Pravidla řízení střetu zájmů a přijme vhodná opatření k nápravě případných nedostatků.

5. Tento vnitřní předpis je určen všem zaměstnancům a orgánům Společnosti, vázaným zástupcům, případně statutárním zástupcům a zaměstnancům vázaných zástupců, a dalším osobám spolupracujícím se Společností při poskytování služeb zprostředkování pojištění (dohromady dále též "Pracovníci").

II. POSTUPY PRO ZJIŠŤOVÁNÍ A ŘÍZENÍ STŘETU ZÁJMŮ

1. Zjišťování střetu zájmů

Při zjišťování a posuzování střetu zájmů Společnost bere v úvahu, zda Společnost (Pracovníci ve výše definovaném smyslu) při zprostředkování pojištění:

 • má odlišný zájem na výsledku služby nebo zprostředkovaného obchodu od zájmu zákazníka či potenciálního zákazníka;
 • má zájem na výsledku služby nebo zprostředkovaného obchodu, který má potenciál ovlivnit výsledek na úkor zákazníka;
 • může získat finanční prospěch nebo se vyhnout finanční ztrátě na úkor zákazníka;
 • má finanční či jinou pobídku upřednostnit zájem jiného zákazníka nebo skupiny zákazníků před zájmy daného zákazníka;
 • podniká ve stejném oboru jako zákazník;
 • dostává nebo dostane v souvislosti se službou, která je poskytována zákazníkovi, od třetí osoby pobídku v podobě peněžních či nepeněžních výhod nebo služeb.

Všechny organizační útvary a Pracovníci Společnosti jsou povinni se podílet na zjišťování a řízení střetu zájmů a v případě, že hrozí nebo nastal střet zájmů, jsou povinni informovat o této skutečnosti jednatele Společnosti či osobu pověřenou výkonem compliance.

Pokud střet zájmů nelze odvrátit, Společnost upřednostní vždy zájmy zákazníka před zájmy vlastními nebo zájmy osob uvedených v článku 2 tohoto vnitřního předpisu. Pokud dojde ke střetu zájmů mezi zákazníky navzájem, zajistí Společnost spravedlivé řešení pro tyto zákazníky. V případě, že spravedlivé řešení nelze zajistit, může zákazníkovi odmítnout provedení služby.

2. Postupy k omezení možnosti střetu zájmů

Společnost se primárně snaží předcházet vzniku střetu zájmů přijetím organizačních a administrativních opatření. V rámci efektivního řízení střetu zájmů Společnost:

 • ve vztahu ke konkrétním finančním službám poskytovaným Společností specifikuje okolnosti, které představují nebo mohou vyvolávat střet zájmů, který s sebou nese riziko poškození zájmů jednoho nebo více zákazníků;
 • definuje postupy a opatření, které jsou potřeba přijmout pro efektivní předcházení a řízení střetů zájmů; aby nedocházelo k poškození zájmů zákazníka;
 • zabraňuje případně omezuje možnosti třetích osob (např. spolupracujících pojišťoven) vykonávat neoprávněný nebo nedůvodný vliv na způsob, kterým Pracovníci zabezpečují poskytování finančních služeb[1];
 • v rámci systému vnitřní kontroly zajišťuje dohled a průběžnou kontrolu Pracovníků nabízejících a poskytujících finanční služby jménem Společnosti[2];
 • stanovuje zásady přijímání a poskytování darů či jiných výhod jasně vymezující, za jakých podmínek lze přijímat nebo poskytovat dary a výhody a jak postupovat při přijímání a poskytování darů a výhod.

3. Sdělování střetu zájmů

Společnost nesmí nadměrně spoléhat na sdělování střetů zájmů zákazníkům namísto přijetí organizačních a administrativních opatření, které budou efektivně předcházet jejich vzniku. Sdělování střetů zájmů zákazníkům je opatřením, které se využije pouze v případech, kdy opatření přijatá Společností za účelem předcházení a řízení střetu zájmů nestačí k tomu, aby s přiměřenou jistotou zajistila, že bude zabráněno riziku poškození zájmů zákazníků.

V těchto případech je Společnosti povinna před poskytnutím finanční služby zákazníka o střetu zájmů informovat. Informace jsou poskytnuty dostatečně podrobně, aby zákazník mohl o finanční službě, při níž střety zájmů vznikají, učinit informované rozhodnutí. Společnost poskytuje zákazníkovi informace písemně (v listinné podobě, elektronicky).

4. Škodlivý střet zájmů - evidence

Jednatel Společnosti prostřednictvím osoby pověřené výkonem compliance průběžně vede evidenci poskytnutých finančních služeb (pojištění), ze kterých vznikl nebo může vzniknout střet zájmů, který s sebou nese riziko poškození zájmů jednoho nebo více zákazníků (škodlivý střet zájmů). Formulář evidence tvoří přílohu č. 1 tohoto vnitřního předpisu.

5. Hlavní případy střetu zájmů

V souvislosti se zprostředkováním pojištění dochází ke střetu zájmů Společnosti a zákazníka, kdy je Společnost motivována ke zprostředkování pojistné smlouvy na základě smlouvy uzavřené s pojišťovnou, která ji opravňuje k provizi za zprostředkování pojistné smlouvy.

Jedná se o případ střetu zájmů, o kterém Společnost informuje o zákazníka v rámci předsmluvní informace.

Pravidla řízení střetu zájmů související s odměňováním Pracovníků Společnosti jsou podrobněji upravena zvláštním vnitřním předpisem[3].

III. Pobídky

1. Specifickým případem střetu zájmů jsou tzv. pobídky. Společnost nesmí při zprostředkování pojištění přijmout, nabídnout nebo poskytnout poplatek, odměnu nebo jinou peněžitou nebo nepeněžitou výhodu (pobídku), která může vést k porušení povinnosti Společnosti jednat kvalifikovaně, čestně, spravedlivě a v nejlepším zájmu zákazníků nebo k porušení povinnosti řádného řízení střetu zájmů.

2. Společnost přistupuje k řízení pobídek stejným způsobem jako u jiných střetů zájmů. To znamená, že Společnost zajišťuje identifikaci pobídek, činí opatření proti jejich vzniku a případně provádí jejich efektivní řízení, přičemž zohledňuje specifika právní úpravy pobídek v jednotlivých oblastech finančního zprostředkování.

3. Společnost v obecné rovině rozlišuje tyto kategorie pobídek, které smí poskytovat nebo přijímat.

· Zákaznické pobídky (přípustné bezpodmínečně)

Pobídky, které jsou hrazeny zákazníkem, za zákazníka nebo jsou vypláceny zákazníkovi, kterému je finanční služba určena.

· Provozní pobídky

Pobídky, které umožní poskytování služeb, nebo které jsou pro tento účel nutné a které jsou přípustné v případě, že jejich povaha není v rozporu s povinností jednat s odbornou péčí.

Mezi tyto pobídky patří např.:

 • platby za účetnictví, právní a daňové služby,
 • náklady spojené s plněním povinností vůči České národní bance (správní poplatky, náklady na systém pro výkaznictví aj.) a vůči zákazníkům (tisk informačních sdělení atd.),
 • poštovní a jiné poplatky za komunikaci,
 • poplatky spojené s vedením účtu v bance,
 • školení předepsaná právními předpisy,
 • Pojistné na pojištění odpovědnosti Společnosti.

· Ostatní pobídky

Ostatní pobídky, které nespadají pod provozní pobídky, hrazené třetí straně či pro třetí stranu nebo poskytované třetí stranou či za třetí stranu, které jsou přípustné v návaznosti na splnění zákonných následujících kumulativních podmínek:

 • Zákazník byl před poskytnutím služby jasně, srozumitelně a úplně informován o existenci a povaze pobídky;
 • Pobídka přispívá ke zlepšení kvality poskytované služby;
 • Pobídka není v rozporu s povinností Společnosti poskytovat služby s odbornou péčí.

4. Zásadní pobídkou, kterou Společnost přijímá, je provize od spolupracující pojišťovny (sjednatelská provize, následná provize) za zprostředkování uzavření pojistné smlouvy a související činnosti (následná péče o pojistnou smlouvu, aj. O těchto pobídkách je zákazník informován v souladu se zvláštním vnitřním předpisem Společnosti[4].

5. Vnitřní plnění v rámci Společnosti, které zahrnuje např. odměňování Pracovníků (vázaných zástupců), není pobídkou. Přijetí nebo poskytnutí pobídky Pracovníky Společnosti mimo tento vztah se přičítá Společnosti.

6. Dary a jiné výhody

Společnost a její Pracovníci mohou přijímat od třetích stran dary a jiné peněžní a nepeněžní výhody (např. dárkové poukazy, slevové kupony, zájezdy, kulturní akce, poskytnutí automobilu, mobilního telefonu,) pouze v případech, že tyto nenarušuji povinnost poskytovat finanční služby s odbornou péčí a nenarušují řádné řízení střetu zájmů. O všech nabízených darech a výhodách musí být informováno vedení Společnosti, které ve spolupráci s osobou pověřenou výkonem compliance posoudí jejich soulad se zásadami stanovenými v tomto vnitřním předpise a informuje o jejich přípustnosti Pracovníka.

Ustanovení se neuplatní na malé nepeněžité výhody, zejména v podobě marketingových a školících materiálů a vzdělávacích a společenských akcí spolupracujících pojišťoven, které nenarušují řádné řízení střetu zájmů.

Pracovník nesmí poskytovat žádné vlastní dary či jiné výhody zákazníkům. Jménem Společnosti, lze poskytovat zákazníkům pouze ty výhody a ve výši, které byly předem schváleny jednatelem Společnosti.

Přijetí či poskytnutí daru či výhody Pracovníkem v rozporu s výše uvedenými pravidly bude považováno za podstatné porušení jeho povinností.

·

·

·

IV. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Tuto směrnici včetně jejích případných změn schvaluje jednatel Společnosti.

2. Tato směrnice nabývá platnosti a účinnosti dnem 1.2.2019.

3. Jednatelé Společnosti provádí průběžnou kontrolu naplňování této směrnice Pracovníky a zajišťují průběžně její soulad s aktuálním zněním ZoDPZ a jinými závaznými předpisy.

Příloha č. 1

Evidence poskytnutých finančních služeb, činností a dalších situací, ze kterých vznikl nebo může vzniknout škodlivý (podstatný) střet zájmů, který s sebou nese riziko poškození zájmů jednoho nebo více zákazníků

(od …………… do …………)

č.

Popis situace

Popis střetu zájmů

(povaha/zdroj)

Osoba sdělující informaci

Datum získání informace

Popis řešení

1.

2.

3.


[1] Vnitřní předpis Společnosti "Pravidla odměňování"

[2] Vnitřní předpis Společnosti "Organizační řád"

[3] Vnitřní předpis Společnosti "Pravidla odměňování"

[4] Vnitřní předpis Společnosti "Pravidla zprostředkování pojištění"

Reklamační řád

ev. č. 4/2019

Společnost: ACTIVUM s.r.o.

IČO: 27179591

Sídlo: Psárská 1347/1, Michle, 141 00 Praha 4

Účinnost: od 1.2.2019

Schválil: David Voska, jednatel

Na vědomí: uveřejněn na internetových stránkách Společnosti, tj. všem klientům a potencionálním klientům a všem Pracovníkům ve smyslu čl. II odst. 3 Řádu

I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1. Společnost Activum s.r.o., se sídlem Psárská 1347/1, Michle, 141 00 Praha 4, IČ: 257840822 (dále jen "Společnost") je Českou národní bankou registrovaným samostatným zprostředkovatelem pojištění dle zákona č. 170/2018 Sb., o distribuci pojištění a zajištění (dále "ZoDPZ").

2. Předmětem reklamačního řádu je stanovit pravidla pro vyřizování stížností a reklamací zákazníků a potenciálních zákazníků, případně dalších oprávněných osob, vedení evidence stížností a reklamací a souvisejících činností.

3. Společnost musí být po celou dobu své činnosti samostatného zprostředkovatele pojištění pojištěna pro případ povinnosti nahradit zákazníkovi škodu způsobenou porušením některé ze svých povinností.

II. DEFINICE POJMŮ

1. Reklamací se rozumí podání zákazníka adresované Společnosti, ve kterém uvádí, že mu ze strany Společnosti byla poskytnuta služba v rozporu s obecně závaznými právními předpisy a obsahující požadavek na vyjádření Společnosti, nápravu vzniklého stavu a/nebo náhradu vzniklé újmy.

2. Stížností se rozumí podání zákazníka nebo potenciálního zákazníka, ve kterém si stěžuje na nepatřičné jednání zaměstnanců či jiných pracovníků (např. vázaných zástupců) Společnosti.

3. Pracovníkem se rozumí všichni zaměstnanci Společnosti, vázaní zástupci, doplňkoví pojišťovací zprostředkovatelé, případně statutární orgány a zaměstnanci vázaných zástupců a doplňkových pojišťovacích zprostředkovatelů, a další osoby spolupracující se Společností.

III. PODÁNÍ REKLAMACE/STÍŽNOSTI

1. Reklamaci či stížnost je oprávněn podat pouze zákazník, pojištěný či jiná osoba, která může být dotčena službou poskytovanou Společností.

2. Potencionální zákazník, tj. osoba, se kterou bylo jednáno o možném poskytování služeb Společností, nicméně nebyla s ní uzavřena žádná smlouva, resp. nebyla jí poskytnuta služba zprostředkování pojištění, je oprávněn podat pouze stížnost.

3. Reklamace nebo stížnost musí být doručena Společnosti v písemné formě (listinné, elektronické na emailové adrese activum@activum.cz) a obsahovat alespoň následující údaje:

 • označení, že se jedná o reklamaci nebo stížnost;
 • identifikační údaje Zákazníka – jméno, příjmení, bydliště, kontaktní adresu u fyzických osob a obchodní firmu (název), sídlo, kontaktní adresu, jména a příjmení osob oprávněných jednat jménem právnické osoby u právnických osob;
 • předmět reklamace nebo stížnosti – vylíčení skutečností, na jejichž základě je reklamace nebo stížnost podávána;
 • čeho se Zákazník domáhá;
 • datum a podpis Zákazníka, případně zmocněnce těchto osob.

4. Reklamace nebo stížnost může být podána i na osobním jednání s Pracovníkem Společnosti, přičemž o této bude sepsán písemný záznam Pracovníkem Společnosti v rozsahu údajů uvedených v předchozím odstavci.

5. Reklamace nebo stížnost musí být doručena Společnosti bez zbytečného odkladu po tom, kdy nastala skutečnost, jíž se reklamace nebo stížnost týká, případně bez zbytečného odkladu po tom, kdy se o této skutečnosti Zákazník dozvěděl.

6. Podání reklamace nebo stížnosti je bezplatné.

IV. VYŘÍZENÍ REKLAMACE/STÍŽNOSTI

1. Za vyřizování stížností a reklamací ve Společnosti je odpovědný jednatel Společnosti, všichni pracovníci, kterým byla reklamace či stížnost doručena ve smyslu čl. III odst. 3 nebo 4 tohoto Řádu, jsou proto povinni předat reklamaci/stížnost jednateli, a to bez zbytečného odkladu, nejpozději však do dvou pracovních dnů od jejího doručení či sepsání záznamu.

2. Jednatel Společnosti má povinnost bez zbytečného odkladu po doručení reklamace nebo stížnosti přezkoumá splnění formálních náležitostí dle čl. III tohoto Řádu. V případě, že jednatel Společnosti zjistí rozpor s formálními náležitostmi, vyzve písemně stěžovatele k doplnění nebo nápravě v přiměřené lhůtě (ne kratší než 10 pracovních dní) s tím, že v této výzvě bude upozornění, že pokud nebude podání doplněno, je Společnost oprávněna reklamaci nebo stížnost odmítnout. O následném odmítnutí reklamace/ stížnosti z těchto důvodů bude stěžovatel písemně vyrozuměn.

3. V případě, že se podaná reklamace nebo stížnost bude vztahovat k činnosti pojišťovny, která poskytuje zákazníkovi pojištění (dále jen "Pojišťovna"), jednatel Společnosti zajistí její bezodkladné předání Pojišťovně a informuje Zákazníka o tom, že příslušnou k vyřízení této reklamace nebo stížnosti je předmětná Pojišťovna. Podmínky a náležitosti vyřizování reklamací a stížností u Pojišťovna stanovuje reklamační řád příslušné Pojišťovny.

4. V případě, že jednatel Společnosti nezjistí u podané reklamace/stížnosti žádný rozpor s článkem III. řádu a reklamace/stížnost se bude vztahovat k činnosti Společnosti, je jednatel povinen věcně přezkoumat skutečnosti tvrzené stěžovatelem v podané reklamaci/stížnosti a od nich se odvíjející nároky stěžovatele, a to vždy v součinnosti s pracovníkem Společnosti, kterého se reklamace či stížnost týká, a případně též s dalšími pracovníky či externími subjekty poskytujícími právní služby či služby compliance.

5. Na základě uvedeného věcného přezkumu jednatel reklamaci/stížnost

 • uzná v plném rozsahu nárokované nápravy/odškodnění;
 • zamítne v plném rozsahu jako neopodstatněnou;
 • částečně uzná a ve zbývajícím rozsahu jako neopodstatněnou zamítne;

přičemž svůj závěr je jednatel povinen řádně odůvodnit.

6. Společnost je povinna vyřídit reklamaci nebo stížnost neprodleně, nejpozději však do 30 dnů ode dne jejího obdržení a v této lhůtě odeslat stěžovateli písemné vyjádření (v listinné podobě, elektronicky). Do této lhůty se nezapočítává doba, ve které Společnost vyzvala stěžovatelek doplnění stížnosti či reklamace.

V. EVIDENCE REKLAMACÍ/STÍŽNOSTÍ

Jednatel Společnosti vede evidenci přijatých a vyřízených reklamací a stížností a je povinen archivovat nejméně po dobu pěti (5) let podanou reklamaci/stížnost (s případnou plnou mocí), navazující korespondenci obou stran a rozhodnutí jednatele, včetně odůvodnění.

VI. OSTATNÍ USTANOVENÍ

V případě, že stěžovatel nesouhlasí s vyřízením reklamace nebo stížnosti, je oprávněn se obrátit na dozorový orgán Společnosti, kterým je Česká národní banka, se sídlem Na Příkopě 28, 115 03 Praha 1, Česká republika, www.cnb.cz, případně podat žalobu na Společnost u příslušného soudu. Zákazník je rovněž oprávněn obrátit se na mimosoudní orgán řešení sporů, kterým je v oblasti neživotního pojištění a doplňkového penzijního spoření Česká obchodní inspekce - www.coi.cz, či na Kancelář ombudsmana České asociace pojišťoven - www.ombudsmancap.cz. O této skutečnosti Společnost informuje stěžovatele též v klientské dokumentaci.

VII. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Tento řád včetně jeho případných změn schvalují jednatelé Společnosti.

2. Tento reklamační řád nabývá platnosti a účinnosti dnem 1.2.2019.

3. Jednatelé Společnosti provádí průběžnou kontrolu naplňování této směrnice Pracovníky a zajišťují průběžně její soulad s aktuálním zněním ZoDPZ a jinými závaznými předpisy.

Informace o zpracování osobních údajů

"Informace o zpracování osobních údajů" upravují zpracování osobních údajů pojistníka, pojištěného, třetích osob a použijí se také při zpracování osobních údajů zájemce o pojištění, budoucího pojistníka nebo budoucího pojištěného.

Správce vašich osobních údajů:

Společnost ACTIVUM, s.r.o., IČ:25740822 se sídlem Psárská 1347/1, 14100, Praha 4, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, spisová značka: C 65968 vedená u Městského soudu v Praze, statutární zástupce: David Voska - jednatel, kontaktní tel.: +420 271 740 650, e-mail: activum@activum.cz, (dále jen "Správce"), jakožto správce osobních údajů, si Vás tímto dovoluje informovat o způsobu a rozsahu zpracování Vašich osobních údajů a poučit Vás o právech, která jakožto subjekty osobních údajů máte v souvislosti se zpracováním Vašich osobních údajů na straně "Správce" v souvislosti s činností "Správce" při nabízení, sjednávání a správou pojistných produktů a služeb, kdy "Správce" zpracovává Vaše osobní údaje.

Zpracováváme osobní údaje:

 • Vaše identifikační a kontaktní údaje (e-mailová adresa, telefonní číslo, adresa – nejsou údaje povinné, ale pokud nám je sdělíte, bude naše komunikace rychlejší a efektivnější), údaje mohou vyplynout z naší vzájemné komunikace (řešení vašeho dotazu, žádosti, apod.);
 • Údaje o produktech, které máte již sjednané;
 • Údaje z naší vzájemné komunikace (ať již probíhala ústně, telefonicky, písemně, z důvodů ochrany zájmů můžeme nahrávat i naše vzájemné telefonické hovory, abychom vždy mohli lépe vyhovět vašim požadavkům, přáním a cílům. O nahrávání takového hovoru budete vždy informováni před jeho uskutečněním.);
 • Sociodemografické údaje (např.: věk, povolání, apod.);
 • Platební údaje (např.: údaj o zaplaceném pojistném, číslo účtu na pojistné smlouvě, apod.);
 • Údaje o platební morálce, bonitě a důvěryhodnosti;
 • Specifické údaje potřebné ke splnění vašich potřeb, přání a cílů, zvl. "citlivé údaje", např.: údaje o vašem zdravotním stavu (u životního, úrazového pojištění, pojištění pro případ nemoci)-pokud nám udělíte váš souhlas;
 • Biometrické údaje obsažené v tzv. biometrickém podpisu (pokud se tak podepisujete);
 • Údaje při řešení pojistné události v rámci vzájemné komunikace;
 • Můžete nám poskytnout nové osobní údaje při komunikaci o změně pojištění, popř. i od osob, které se na nás obracejí, osobní údaje při vyřizování žádostí (např. dědic žádá o vrácení přeplatku na pojistném);
 • Z veřejně dostupných zdrojů a jiných nám dostupných evidencí (např. z obchodního a insolvenčního rejstříku aj.);
 • Za účelem prevence a odhalování pojistného podvodu a dalšího protiprávního jednání můžeme získat osobní údaje také od jiného subjektu (např.: pojišťovny), např.: údaje o účastnících pojištění, o osobách, kterým účastník pojištění udělil plnou moc, údaje o dalších osobách zúčastněných na pojistné události-postup v souladu se zákon.;
 • Subjekty, které nám poskytnou v rámci platné legislativy vaše osobní údaje při řešení správy pojištění, likvidace pojistné události, nabídky a posuzování vhodnosti pojištění, zpracování a příprava pojistné smlouvy.

Důvodem pro zpracování osobních údajů je ochrana vašich či našich práv a zájmů nebo zájmů dalších osob, zejména při prevenci a odhalování trestné činnosti, vyhodnocování kvality a zlepšování naší odborné činnosti, zlepšování stávajících produktů, přímý marketing zahrnující nabídku dalších našich služeb a produktů přímo souvisejících. Právní předpisy nám rovněž ukládají v některých případech povinnost vaše osobní údaje zpracovávat za účelem:

 • Plnění povinností odborné péče při zprostředkování pojišťovacích služeb, zejména při posouzení schopnosti, potřeb a požadavků zájemce o pojištění;
 • Identifikace dle předpisů ve znění v boji proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu;
 • Uchování a archivace údajů dle zákonných požadavků (účetní a daňové předpisy, archivnictví, apod.);
 • Plnění obecných norem a povinnosti v odborné praxi samostatného zprostředkovatele.

Rozsah zpracování osobních údajů

Vaše osobní údaje zpracováváme v nezbytném rozsahu pro provozování pojišťovací činnosti.

Případy žádosti Správce o udělení souhlasu se zpracováním údajů o zdravotním stavu:

O udělení souhlasu vás požádáme, jestliže se chcete stát naším zákazníkem u produktů, kde musíme dopředu znát váš zdravotní stav pro ohodnocení pojistného rizika, přípravné činnosti před sjednáním pojištění nebo jeho změny a pro vás samotné sjednání pojištění nebo změny nebo likvidace pojistné události. Svobodně se rozhodněte, zda nám souhlas udělíte. Bez jeho poskytnutí vám však s ohledem na platnou právní úpravu nebudeme moci připravit nabídku a pojištění nebo jeho změnu sjednat. To se týká produktů, kde potřebujeme znát zdravotní údaje ještě před sjednáním, resp. před sjednáním jeho změny nebo zajištění služby při plnění s pojistné smlouvy. Bez zpracování vašich osobních údajů vám však nemůžeme poskytnout další služby, jako např. pomoc při likvidaci, obhajobě nároků souvisejících s pojištěním, provádění přípravných a analytických prací při správě vašich pojistných smluv nebo uplatňování vašich práv z nich plynoucích.

Situace, ve kterých zpracováváme vaše osobní údaje:

Příprava a uzavření smlouvy

Poskytnutí osobních údajů je zcela dobrovolné, pokud však nám nesdělíte údaje nezbytné pro sjednání pojištění, nebudeme moci připravit nabídku pojištění ani s vámi pojistnou smlouvu (nebo např.: Dodatek k pojistné smlouvě) uzavřít. Za účelem přípravy nabídky pojistné smlouvy a jejího uzavření potřebujeme nezbytně znát, abychom dostáli sektorové regulaci dle zák.č.170/2018 Sb., o distribuci pojištění a zajištění, jejímiž normami se musíme řídit a jsme těmito normami regulováni: jméno, příjmení, rodné číslo, datum narození, adresa bydliště, popř. korespondenční adresa, v případě fyzické osoby podnikatele identifikační číslo, bylo-li přiděleno. Můžeme vás také požádat o poskytnutí dalších potřebných údajů dle charakteru vámi požadovaného produktu nebo služby, např. údajů o pojišťovaném majetku, povolání, příjmech, rizikovém chování, provozovaných sportech, včetně citlivých osobních údajů.

Plnění smlouvy

Zpracování osobních údajů je rovněž nutné pro řádnou správu pojistných smluv včetně jejich změn, likvidaci pojistných událostí, poskytování dalších služeb a vzájemnou komunikaci. Další údaje, které zpracováváme, souvisejí s tím, jaké produkty využíváte a jaké osobní údaje jste nám sdělil/-a, či které jsme zjistili, např. při likvidaci pojistné události.

Plnění právní povinnosti

Povinnost zpracovávat vaše osobní údaje nám ukládají právní předpisy, kterými jsme povinni při výkonu činnosti se řídit jak při distribuci pojištění a zajištění (zák.č.170/2018 Sb.), tak při dodržování opatření proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu (zákon č. 527/2020 Sb. a vyhláška č.235/2021 Sb.) nebo dodržování zákona o mezinárodní spolupráci při správě daní (zákon č. 164/2013 Sb.) nebo dodržování zákona o provádění mezinárodních sankcí (zákon č. 69/2006 Sb.), při zpracování osobních údajů (zákon č.110/2019 Sb.-"Adaptační zákon" upřesňující Obecné nařízení o ochraně osobních údajů), (zákon č. 182/2006 Sb)., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), případně dodržování další platných norem. Při výkonu naší činnosti jsme rovněž povinni poskytnout v odůvodněných případech součinnost soudům, orgánům činným v trestném řízení, České národní bance, apod.

Ochrana našich oprávněných zájmů či oprávněných zájmů třetí strany

Osobní údaje můžeme zpracovávat též z důvodu oprávněných zájmů spočívajících:

 • V ochraně našich právních nároků (např.: vymáhání dlužného pojistného);
 • Ve vyhodnocování a řízení rizik, v prevenci a odhalování možného protiprávního jednání;
 • V řízení kvality poskytovaných služeb a vztahů se zákazníky, dále v zajištění a soupojištění;
 • V přípravě nezávazné nabídky, modelace, posuzování vhodnosti nebo kalkulace výše pojistného, pokud následně nedojde k uzavření pojistné smlouvy;
 • V přípravě, sjednání a plnění smluv sjednaných ve Váš prospěch (situace se vztahuje na pojištěné i obmyšlené osoby), dále ve vnitřních administrativních procesech (např.: reporting);
 • V přímém marketingu (Vaše kontaktní a identifikační údaje v rozsahu jméno a příjmení, telefonní číslo, e-mailová adresa můžeme zpracovávat pro účely přímého marketingu naší společnosti, tzn. zasílání našich produktů a služeb, které souvisejí nebo navazují na již uzavřené/-á pojištění, a to prostřednictvím e-mailové adresy).
 • S Vaším souhlasem můžeme zpracovávat údaje pro nepřímý marketing, tzn. nabídka produktů a služeb nebo jiných sdělení souvisejících se sjednaným produktem nebo službou od spolupracujících partnerů (pojišťovny). K oslovování jsou využity osobní údaje specifikované v souhlasu. K marketingu nejsou využívány osobní údaje zvláštní kategorie, není-li uvedeno v textu souhlasu jinak. Aktuální seznam spolupracujících pojišťoven, členů společenství "Správce", popř. oborových asociací na: www.activum.cz.
 • Poskytovatelé specializovaných služeb (právní, konzultantské, finanční), pokud k tomu dáte souhlas;
 • Zpracování osobních údajů zvláštní kategorie ("citlivé osobní údaje") na základě vašeho souhlasu v pojištění jen v případě produktů, kde je nezbytné zpracovat osobní údaje o zdravotním stavu nejen Vás, ale i dalších pojištěných osob. Údaje o zdravotním stavu jsou důležité pro správné nastavení podmínek pojištění, k přípravě a posouzení pojistného nebo úvěrového rizika, doporučení vhodného produktu, vytvoření nabídky a případnému následnému uzavření pojistné smlouvy. Zpracování těchto osobních údajů provádí zpravidla přímo poskytovatel služby (produktu), tzn. pojišťovna. Správce zprostředkovává předání nezbytných údajů pojišťovně.

Příjemce osobních údajů

Vaše osobní údaje předáváme v odůvodněných případech a v nezbytném rozsahu kategoriím příjemců:

 • Smluvním pojišťovnám (popř. jiným finančním institucím) v souladu s platnými zákony;
 • Jiným subjektům v případech, kdy nám poskytnutí vašich osobních údajů ukládají právní předpisy, nebo pokud je to nutné pro ochranu našich oprávněných zájmů (např.: soudům, orgánům činným v trestném řízení);
 • Poskytovatelé informačních systémů a technické infrastruktury v případě, kdy spravují interní systémy pro správu a evidenci osobních údajů vnitřní administrativy;
 • Současně můžeme předávat vaše osobní údaje v rámci plnění povinností vyplývajících z platné legislativy, a to zvláště v případech preventivní činnosti proti pojistným podvodům nebo legalizaci výnosů z trestné činnosti a podpoře terorismu nebo jiným protiprávním jednáním;
 • Veškeré osoby, které s námi spolupracují a případně přicházejí s vašimi osobními údaji do styku v rámci plnění svých pracovních nebo smluvních povinností, jsou vázány mlčenlivostí a dodržují standardy zabezpečení vašich osobních údajů, další právnické nebo fyzické osoby, pokud k tomu dáte svůj souhlas mající jiný právní titul k získání vašich osobních údajů;
 • Dodavatelé služeb nezbytných pro provoz "Správce" (administrativa, účetní, personální, apod.).

Doba zpracování a uchování osobních údajů

 • Správce zpracovává a uchovává Vaše osobní údaje po dobu trvání smlouvy a dále po dobu deseti let od zániku závazku z této smlouvy dle zákona č.527/2020 Sb., dále jen "AML";
 • Správce zpracovává a uchovává Vaše osobní údaje po dobu trvání smlouvy a dále po dobu deseti let od konce pojistné smlouvy dle zákona č.170/2018 Sb., dále jen "ZDPZ";
 • Správce zpracovává a uchovává Vaše osobní údaje do konce druhého kalendářního roku od poslední komunikace s Vámi, nedošlo-li ke sjednání pojištění;
 • Správce zpracovává a uchovává Vaše osobní údaje v případě zasílání marketingových nabídek po dobu trvání závazku z příslušné smlouvy, a dále po dobu dvou let po zániku závazku z této smlouvy, nepodáte-li námitku proti zpracování osobních údajů, v tom případě je "Správce" povinen přestat zpracovávat vaše osobní údaje.

Způsob a zásady zpracování osobních údajů

Správce je oprávněn zpracovávat osobní údaje manuálně nebo automatizovaně prostřednictvím svých k tomu oprávněných osob, zaměstnanců, zpracovatelů nebo třetích osob, se kterými má "Správce" uzavřenou platnou smlouvu o zpracování osobních údajů a které zabezpečují činnosti a služby tvořící součást služeb poskytovaných "Správcem", dále osobám dle uděleného vašeho souhlasu a osobám oprávněným na základě platné legislativy. Osobní údaje jsou uchovávány v zabezpečených databázích. Správce prohlašuje, že veškeré zpracování osobních údajů, popř. nezbytné předávání bude prováděno plně s ohledem na zásady bezpečnosti při nakládání a správou a v souladu s platnými právními předpisy upravujícími ochranu osobních údajů a předpisy regulujícími zprostředkovatelskou činnost Správce.

Komunikace a zasílání dokumentů a informací

Máte možnost zvolit, budou-li informace stanovené právními předpisy "Správcem" poskytovány prostřednictvím listinných záznamů a zpráv nebo elektronicky nebo prostřednictvím jiného trvalého nosiče dat. Převzetím tohoto dokumentu potvrzujete, že vám byly nabídnuty možnosti poskytování informací a průběžné komunikace a že souhlasíte s poskytováním informací prostřednictvím elektronických komunikačních prostředků (jiný trvalý nosič dat) a že zvolený způsob je vhodný s ohledem na sjednávané pojištění. Některé informace budou v souladu s právními předpisy poskytovány prostřednictvím internetových stránek "Správce" www.activum.cz. V souvislosti s tímto rovněž prohlašujete, že máte pravidelný přístup na internet, tuto službu pravidelně využíváte a máte možnost se s informacemi uvedenými na internetových stránkách "Správce" a poskytnutými prostřednictvím elektronických komunikačních prostředků seznámit a že máte zřízenou emailovou adresu. V případě, že nemáte pravidelný přístup ke službě internet, jste povinen tuto skutečnost neprodleně sdělit "Správci". V případě, že budete požadovat poskytování informací v listinné podobě, sdělíte svůj požadavek "Správci", který vám informace v této podobě i poskytne.

Ve vztahu ke zpracování vašich osobních údajů můžete využít následující práva:

Automatizované individuální rozhodování: v případě, které pro vás má podstatné důsledky (např. by vedlo k neuzavření smlouvy, k zamítnutí výplaty plnění, apod.) máte právo nechat takové rozhodnutí přezkoumat, vyjádřit se k němu a případně toto napadnout.

Portabilita: máte právo obdržet zpracované údaje, které se zpracovávají na základě souhlasu nebo na základě uzavření nebo plnění. Toto platí jen pro automatizovaně zpracované osobní údaje.

Právo na informace: na vaši žádost vám sdělíme, zda a jakým způsobem vaše osobní údaje zpracováváme, k jakému účelu, době uchování, případné předání třetím osobám, jaká máte práva.

Právo na přístup: máte právo na kopii údajů, které jsou o vás zpracovávány.

Právo na opravu: při zjištění nesprávnosti údajů máte právo na opravu nebo upřesnění.

Právo na výmaz ("být zapomenut"): máte právo na vymazání svých údajů, ale jen tehdy pokud netrvá jiný právem uznaný důvod ke zpracování (včetně ochrany oprávněných zájmů a práv Správce).

Právo vznést námitku: platí pro případy zpracování z důvodu veřejného zájmu, který Správce zastává, nebo jeho vlastního oprávněného zájmu, včetně přímého marketingu. Máte právo vznést proti takovému zpracování námitku a Správce v případě přímého marketingu takové zpracování po vznesení námitky zastaví.

Právo na odvolání souhlasu: souhlas můžete kdykoli odvolat, a to písemně nebo e-mailem na adresu: ACTIVUM, s.r.o., Psárská 1347/1, 14100, Praha 4, nebo e-mail. adresa: activum@activum.cz.

Právo na omezení: máte právo na omezení zpracování svých osobních údajů, pokud popíráte přesnost údajů, a to do doby, než Správce přesnost ověří (oprávněné důvody Správce převažují na d vašimi oprávněnými zájmy nebo došlo k jinému zpřesnění), nebo údaje nejsou třeba pro účely zpracování, avšak požadujete jejich zpracování pro určení, výkon nebo obhajobu svých právních nároků nebo zpracování údajů bylo provedeno protiprávně a požadujete namísto výmazu údajů jen jejich omezení zpracování.

Právo obrátit se na: dohledový úřad (Úřad na ochranu osobních údajů, adresa: Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, www.uoou.cz ) nebo soud, informace k vašim právům a jejich naplnění můžete získat také na tel.: 235 301 283, nebo na adrese(stejné i pro písemný kontakt): ACTIVUM, s.r.o., se sídlem Psárská 1347/1, 14100, Praha 4, nebo e-mail. adresa: activum@activum.cz.

Tato informace je dostupná na www.activum.cz. Pokud by došlo k zásadní změně zpracování vašich osobních údajů, budeme vás informovat.

Tato informace o zpracování osobních údajů je platná a účinná od 1.7. 2021.

Předsmluvní informace pro zájemce o pojištění


Obchodní firma: ACTIVUM, s.r.o.

Identifikační číslo:  25740822

Sídlo:  Psárská 1347/1, 14100, Praha 4

Statutární orgán: David Voska - jednatel

Spisová značka:  C 65968 vedená u Městského soudu v Praze

Kontaktní e-mail: activum@activum.cz

web: www.activum.cz

Orgán dohledu: Česká národní banka, Na příkopě 28, 115 03 Praha 1

Zastoupená: Daniela Šafrová, Zaměstnanec samostatného zprostředkovatele

O nás (dále jen samostatný zprostředkovatel):

PŘEDSMLUVNÍ INFORMACE PRO ZÁJEMCE O POJIŠTĚNÍ

Povinné informace o samostatném zprostředkovateli dle § 88 zákona č. 170/2018 Sb. o distribuci pojištění a zajištění, které je samostatný zprostředkovatel povinen před uzavřením pojistné smlouvy nebo, je-li to nezbytné, při její změně zájemci o pojištění, zákazníkovi nebo pojistníkovi sdělit (dále jen "zákazník").

Samostatný zprostředkovatel bude pro komunikaci se zákazníkem používat český jazyk. V tomto jazyce bude zákazník od samostatného zprostředkovatele dostávat dokumenty a jiné informace. Zákazník může se samostatným zprostředkovatelem komunikovat, osobně, telefonicky písemně nebo prostřednictvím elektronické pošty (email).

Zákazník má možnost si zvolit, zdali mu budou informace stanovené právními předpisy samostatným zprostředkovatelem poskytovány prostřednictvím listinných záznamů a zpráv nebo elektronicky prostřednictvím jiného trvalého nosiče dat. Zákazník podpisem tohoto dokumentu potvrzuje, že mu byly nabídnuty obě možnosti poskytování informací a že souhlasí s poskytováním informací prostřednictvím elektronických komunikačních prostředků (jiný trvalý nosič dat) a že zvolený způsob je vhodný s ohledem na sjednávané pojištění. Některé informace budou v souladu s právními předpisy zákazníkovi poskytovány prostřednictvím internetových stránek samostatného zprostředkovatele www.activum.cz, s čímž zákazník podpisem tohoto dokumentu souhlasí. Zákazník v této souvislosti prohlašuje, že má pravidelný přístup na internet, tuto službu pravidelně využívá a má možnost se s informacemi uvedenými na internetových stránkách samostatného zprostředkovatele a poskytnutými prostřednictvím elektronických komunikačních prostředků seznámit a že má zřízenou emailovou adresu. V případě, že zákazník nemá pravidelný přístup ke službě internet, je povinen tuto skutečnost neprodleně sdělit samostatnému zprostředkovateli. V případě, že zákazník bude požadovat poskytování informací v listinné podobě, sdělí svůj požadavek samostatnému zprostředkovateli a ten informace v této podobě zákazníkovi poskytne.

INFORMACE O POJIŠŤOVACÍM ZPROSTŘEDKOVATELI

Samostatný zprostředkovatel je evidován v registru pojišťovacích zprostředkovatelů vedeném Českou národní bankou. Zápis ve zmíněném registru je možno ověřit na internetových stránkách České národní banky - www.cnb.cz v sekci: Seznamy regulovaných a registrovaných subjektů finančního trhu.

Jménem samostatného zprostředkovatele jednají zaměstnanci oprávnění k poskytování pojišťovacích služeb, jejichž jméno je uvedeno na záznamu z jednání; vázaní zástupci a doplňkový pojišťovací zprostředkovatelé, jejíž seznam je k dispozici na

Jak můžete podat stížnost:

Bude-li zákazník s prací některého ze zaměstnanců, vázaných zástupců a doplňkových pojišťovacích zprostředkovatelů nespokojen, je oprávněn stěžovat si: E-mailem - activum@activum.cz;

Doporučeným dopisem adresovaným statutárnímu orgánu, zaslaným na adresu sídla společnosti;

Orgánu dohledu nad činností pojišťovacích zprostředkovatelů, kterým je Česká národní banka (www.cnb.cz). V případě neživotního pojištění lze podat návrh na řešení sporu České obchodní inspekci (www.coi.cz), nebo Kanceláři ombudsmana České asociace pojišťoven (www.ombudsmancap.cz).

V případě životního pojištění lze podat návrh na řešení sporu finančnímu arbitrovi (www.finarbitr.cz). V případě smluv uzavřených online je možné využít také platformu pro řešení spotřebitelských sporů, která je dostupná na stránkách https://ec.europa.eu/consumers/odr/. Podáním stížnosti není dotčeno Vaše právo obrátit se na soud.

Prohlášení samostatného zprostředkovatele.

Samostatný zprostředkovatel, vázaný zástupce a doplňkový pojišťovací zprostředkovatel nemá žádný přímý nebo nepřímý podíl na hlasovacích právech a kapitálu pojišťovny, se kterou má být pojištění sjednáno. Pojišťovna, se kterou má být pojištění sjednáno, ani žádná z osob danou pojišťovnu ovládající nemá přímý nebo nepřímý podíl na hlasovacích právech samostatného zprostředkovatele, vázaného zástupce a doplňkového pojišťovacího zprostředkovatele.

Samostatný zprostředkovatel zprostředkovává pojištění na základě oprávnění podle § 6 zákona č. 170 / 2018 Sb jako::

 • pojišťovací agent, pokud zprostředkovává pojištění pro pojišťovnu, nebo
 • pojišťovací makléř, pokud zprostředkovává pojištění pro zákazníka.

Samostatný zprostředkovatel, vázaný zástupce a doplňkový pojišťovací zprostředkovatel potvrzuje, že svoji činnost vykonává s odbornou péčí, chrání zájmy spotřebitele, neuvádí nepravdivé, nepřesné, nedoložené, neúplné, nejasné nebo dvojsmyslné údaje a informace, nezamlčuje údaje o charakteru a vlastnostech poskytovaných služeb.

Před uzavřením pojistné smlouvy je samostatný zprostředkovatel, vázaný zástupce a doplňkový pojišťovací zprostředkovatel povinen, zejména na základě informací poskytnutých zákazníkem a v závislosti na charakteru sjednávaného pojištění, zaznamenat požadavky a potřeby zákazníka související se sjednávaným pojištěním a důvody, na kterých pojišťovací zprostředkovatel zakládá svá doporučení pro výběr daného pojistného produktu.

Samostatný zprostředkovatel je odměňován provizně pojišťovnou, u které je pojištění sjednáno, vázaný zástupce a doplňkový pojišťovací zprostředkovatel je odměňován samostatným zprostředkovatelem. Samostatný zprostředkovatel nepřijímá odměnu hrazenou přímo zákazníkem.

Samostatný zprostředkovatel vykonává zprostředkovatelskou činnost pro pojišťovny (je oprávněna sjednávat pojištění s pojišťovnami) a pro pobočky zahraniční pojišťovny:

- Allianz pojišťovna, IČ: 47115971, adresa: Ke Štvanici 656/3, Praha, 18600
- AXA pojišťovna a.s., IČ: 28195604, adresa: Lazarská 13/8, Praha, 12000
- Česká podnikatelská pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group, IČ: 63998530, adresa: Pobřežní 665/23, Praha, 18600
- ČSOB Pojišťovna, a. s., člen holdingu ČSOB, IČ: 45534306, adresa: Masarykovo náměstí 1458, Pardubice, 53002
- Direct pojišťovna, a.s., IČ: 25073958, adresa: Nové sady 996/25, Brno, 60200
- Generali Česká pojišťovna a.s., IČ: 45272956, adresa: Spálená 75/16, Praha, 11000
- Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group, IČ: 47116617, adresa: Pobřežní 665/21, Praha, 18600
- Slavia pojišťovna a.s., IČ: 60197501, adresa: Revoluční 655/1, Praha, 11000
- UNIQA pojišťovna, a.s., IČ: 49240480, adresa: Evropská 810/136, Praha, 16000
Pro pobočky zahraniční pojišťovny:
- Colonnade Insurance S.A., organizační složka, IČ: 4485297, adresa: Na Pankráci 1683/127, Praha, 14000
- INTER PARTNER ASSISTANCE, organizační složka, IČ: 28225619, adresa: Hvězdova 1689/2a, Praha, 14062

Zákazník svým podpisem potvrzuje, že převzal originál tohoto dokumentu, druhé vyhotovení dokumentu obdrží samostatný zprostředkovatel.

V dne

______________________________

Zákazník

Výpis z veřejných rejstříků

https://ares.gov.cz/ekonomicke-subjekty?ico=25740822

Potvrzení o pojištění ACTIVUM, s.r.o. - certifikáty

Potvrzení o pojištění Pojistné události, s.r.o. - certifikáty